പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

കരട് വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി - ആദ്യഘട്ട ആക്ഷേപങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് പട്ടിക പുന:പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ - കരട് പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ - കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ കരട് പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയവര്‍

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ കരട് പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയവര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ - ആക്ഷേപങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍ - ആക്ഷേപങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി- കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള്‍

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വെട്ടിക്കുഴി (001) - 1 വെട്ടിക്കുഴി (001) - 2 ചിക്ലായി (002) - 1 വൈശ്ശേരി (003) - 1 അരൂര്‍മുഴി (004) - 1 അരൂര്‍മുഴി (004) - 2 വെറ്റിലപ്പാറ (005) - 1
പിള്ളപ്പാറ (006) - 1 അതിരപ്പിള്ളി (007) - 1 അതിരപ്പിള്ളി (007) - 2 പെരിങ്ങല്‍ക്കുത്ത് (008)- 1 പെരിങ്ങല്‍ക്കുത്ത് (008) - 2 പെരുമ്പാറ (009) - 1
പുതുക്കാട് (010) - 1 ഫാക്ടറി ഡിവിഷന്‍ (011) - 1 നടുപെരട്ട് (012) - 1 മൈലാടുംപാറ (013) - 1 മൈലാടുംപാറ (013)- 2

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി