ഹരിതകേരളം- ഫ്ലക്സ് ബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

img_20181015_163027 img-20181024-wa0052
img-20181024-wa0074 img-20181024-wa00541
img_20181024_155432

img-20181024-wa0081

കുടിവെള്ളം പരിശോധന

ആല്‍ബം

img_20181015_114401 img_20181015_120543

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങള്‍ 2019-20

20181010_113300 20181010_113345
20181010_121554 20181010_113254
20181010_121516 20181010_121731
20181010_121724 20181010_121609

വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള രേഖകള്‍ കാണുന്നതിന് ഈ ഫയല് ലിങ്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുക


1. Applications

>>അപേക്ഷകള്‍

2. Beneficiary list

>>ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

3. Licence

>> ലൈസന്‍സ്

4. Traders list

>> ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

5. General Informations

>>പൊതു വിവരങ്ങള്‍

>>ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

>>പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റു്, മുന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റു്മാര്‍

>>ജനപ്രതിനിധികള്‍

>>കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും

വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമം- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈടാക്കി വരുന്ന വിനോദ നികുതി 2017 ജൂലൈ 1 മുതല്‍ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.

സര്‍വ്വീസ് ബുക്ക് പരിപാലനം സര്‍ക്കുലര്‍

സര്‍ക്കുലര്‍ നം. 1 ഇ1-5371/17 തീയതി 21.08.2017

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

അര്‍ഹരായിട്ടുള്ളവര്‍
1. LIFE സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക
2. സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

അര്‍ഹത നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ / പൂര്‍ണ്ണമായും വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാത്തവര്‍
3. പൂര്‍ണ്ണമായും വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താത്തവരുടെ വിവരങ്ങള്‍
4. ഇരട്ടിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയവ
5.പൂര്‍ണ്ണമായും വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താത്തവ

അപ്പീല്‍ 1 വിവരങ്ങള്‍
6.സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)
7.സ്വന്തമായി ഭൂമിയുംഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക( അപ്പീൽ1)
8.തദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽസ്വീകരിച്ച അപ്പീൽഅപേക്ഷകളിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപെട്ടവർ ( അപ്പീൽ 1)

ജില്ലാതല അപ്പീല്‍
9. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
10. ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

11.ക്ലേശ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
12.ക്ലേശ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അല്ലാതെയുള്ളവ
13.ആകെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

13.ക്ലേശ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
14.ക്ലേശ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അല്ലാതെയുള്ളവ
15.ആകെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കള്‍

അപേക്ഷകള്‍

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് -വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള അപേക്ഷകള്‍അനുബന്ധം കണ്ടാലും അപേക്ഷകള്‍ തീരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സഹായകമാണ്.

അനുബന്ധം

അപേക്ഷകള്‍

 • ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്, നമ്പറിംഗ്, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍

 • 1.B-1 ഓണര്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

  2.B-10 കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റല്‍

  3.B-2 റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍.. -സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

  4.B-3 കെട്ടിടത്തിന് പുതുതായി നമ്പര്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

  5.B-4 സ്ഥലം ഡെവലപ്മെന്‍റിനുള്ള പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷ

  6.B-5 കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ പുതിയവക്കും, ഉപയോഗമാറ്റത്തിനും

  7.B-6 കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

  8.B-7 കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് പുതുക്കുന്നതിന്- ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

  9.B-8 ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുളള വാസഗൃഹത്തിന് പെര്‍മിറ്റ് 60m2 ന് താഴെ

  10.B-9 - 100m2 വരെ ഉള്ള വാസഗൃഹങ്ങള്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ്

 • ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍
 • 11.BD-1 ജനന മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷ

  12.BD-10 ജനന രജിസ്റ്റര്‍-സ്കൂള്‍ ജനന തീയതി അന്തരം

  13.BD-10A ജനന രജിസ്റ്റര്‍-സ്കൂള്‍ ജനന തീയതി അന്തരം

  14.BD-2 ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

  15.BD-3 ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ത്തത്

  16.BD-4 ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ- വിദ്യാഭ്യാസം നേടാത്തവര്‍

  17.BD-5 ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്ത പേര് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ..

  18.BD-6 ജനനം വൈകി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലാ രജി. ആര്‍.ഡി.ഒ അപേക്ഷ

  19.BD-7 ജനന രജിസ്ട്രേഷനില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

  20.BD-8 ജനനം മരണം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല - നോണ്‍ അവൈലബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

  21.BD-9 മരണം വൈകി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലാ രജി. ആര്‍.ഡി.ഒ അപേക്ഷ

  22.M-1 വിവാഹം രജി. തദ്ദേശ രജി.രജി. ജനറല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ - 45 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍

  23.M-2 വിവാഹം രജി. തദ്ദേശ രജി.രജി. ജനറല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ

  24.M-3 വിവാഹ രജി. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

  25.M-4 വിവാഹ_പൊതു_ രജി. സാരവത്തല്ലാത്ത വിവരങ്ങള്‍‌ തിരുത്തല്‍-

  26.M-5 വിവാഹ_പൊതു_ രജി. സാരവത്തായ വിവരങ്ങള്‍‌ തിരുത്തല്‍- ഡി.ഡി.പി.-ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ

 • ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷകള്‍, തൊഴില്‍രഹിത വേതനം
 • 27.P-1 ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷനുളള അപേക്ഷ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്
  ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷനുളള അപേക്ഷ

  28.P-2 അഗതി പെന്‍ഷനുള്ള അപേക്ഷ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്
  അഗതി പെന്‍ഷനുള്ള അപേക്ഷ

  29.P-3 വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്
  വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷ

  30.P-4 കര്‍ഷക തൊഴിലാഴി പെന്‍ഷന്‍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്
  കര്‍ഷക തൊഴിലാഴി പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷ

  31.P-5 50 വയസിനു മുകളില്‍ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍- പെന്‍ഷന്‍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്
  50 വയസിനു മുകളില്‍ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള- പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷ

  32.P-6- തൊഴില്‍രഹിത വേതനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

  33.P-7- സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം

 • ***** സേവനാവകാശ നിയമം പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവും സേവനങ്ങളും*****
 • പൊതു ആസ്തി വിവരങ്ങള്‍

 • വസ്തു വകകള്‍
 • കെട്ടിടങ്ങള്‍
 • റോഡുകള്‍
 • നടപ്പാതകള്‍
 • കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും
 • കുടി വെള്ളം
 • ജലസേചനം
 • മറ്റുള്ളവ