ക്വട്ടേഷന്‍

വി.ഇ.ഒ ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍

ലൈഫ് - അപ്പീല്‍ കമ്മറ്റി പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »