വിവരാവകാശ നിയമം 2005- വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കുടിവെളള വിതരണം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കുടിവെളള വിതരണം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ലേലപരസ്യം

ലേലപ്പരസ്യം2019

അന്തിമ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-2019

ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമപദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ 2017-18

അന്തിമപദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ 2017-18

ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015

ഇലക്ഷന്‍ 2015 ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്‍

ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇപേയ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു

Bcy¦mhv {Kma]©mb¯v

C‏‏‏-t]bvsaâv

Bcy¦mhv {Kma]©mb¯v hkvXp \nIpXn (sI«nS \nIpXn) ]cnjvIcW¯nsâ `mKambn hkvXp \nIpXn (sI«nS \nIpXn) Hm¬sse³ Bbn AShm¡p¶Xn\v Ct]bvsaâv kwhn[m\w \S¸nem¡nbncn¡p¶p.

Ct]bvsaâv sN¿p¶Xn\pÅ Hcp sNdp hnhcWw NphsS tNÀ¡p¶p.

1. http://tax.lsgkerala.gov.in/ F¶ sskäv Xpd¡pI.

2. Login for online payment click sN¿pI.

3. New registration click sN¿pI.

4. tijw t^mdw ^n sNbvXv k_vanäv sN¿pI.

5. confirmation code send to mail id.

6. tImUv FâÀ sNbvXv tijw s{]mss^ A]vtUj³ sN¿pI.

7. ho­pw Login for online payment t]Pn hcnI tijw mail id & password FâÀ sN¿pI.

8. Enroll a building click sN¿pI tijw district and institution select sNbvXp tkÀ¨v sNbvX tijw ]©mb¯v skeIvSv sN¿pI.

9. tijw hmÀUv hÀjhpw hmÀUv \¼cpw sI«nS \¼cpw \ÂIn building add sN¿pI. (F{X _nÂUnwKv thWsa¦nepw CXpt]mse add sN¿mw)

10. Online payment click sN¿pI At¸mÄ add sNbvX sI«nS§Ä ImWmw. Online payment sNt¿­ sI«nS¯nsâ right sskUn pay now click sN¿pI.

11. sI«nS¯nsâ demand ImWm³ Ignbp¶XmWv XpSÀ¶v payment sN¿mhp¶XmWv.

12. payment sNbvX ckoXv online transaction details ImWmw, ckoXv Bhiym\pkcWw {]nâv FSp¡pIbpw sN¿mw.

വിശദമായ രീതിയില്‍ അറിയുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക