വിവരാവകാശ നിയമം 2005- വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍


അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

യോഗ പരിശീലകരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷണിക്കുന്നു

ക്വട്ടേഷന്‍-മുയല്‍ വളര്‍ത്തല്‍

മുയല്‍ വളര്‍ത്തല്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ -മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍

മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍

ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ നിയമന പരസ്യം

ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ നിയമന പരസ്യം

വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍

വിവിധ മാരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കുടിവെളള വിതരണം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കുടിവെളള വിതരണം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ലേലപരസ്യം

ലേലപ്പരസ്യം2019

അന്തിമ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ 2018-19