കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടി

aryancodegp@gmail.com

Ph.No. 0471-2255226

ആര്യങ്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കര്യാലയം

ഒറ്റശേഖരമംഗലം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-695125

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ/: ആര്യങ്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തീയതി 24.01.2014

1

2

3

4

5

6

7

അപേക്ഷ ലഭിച്ച കാലയളവും എണ്ണവും

2014 January

1 to 15

സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം (ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം)

പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം (ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം)

നിരസിച്ച അപേക്ഷകള്‍ (ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം)

വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നല്‍കിയ അപേക്ഷകള്‍ (ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം)

തീര്‍പ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍- മുന്‍കാലത്തെ ഉള്‍പ്പെടെ (ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം)

റിമാര്‍ക്ക്സ്

20

20

1.B2-12/14

2.B2-21/14

3.B2-164/12

4.B2-212/14

5.B2-233/14

6.B2-261/14

7.B2-303/14

8.B2-389/14

9.B2-390/14

10.B2-401/14

11.B2-403/14

12.B2-466/14

13.B2-469/14

14.B2-499/14

15.B2-511/14

16.B2-593/14

17.B2-600/14

18.B2-608/14

19.B2-611/14

20.B2-612/14

12

1.12/14

2.21/14

3.164/14

4.212/14

5.233/14

6.261/14

7.303/14

8.389/14

9.466/14

10.469/14

11.600/14

12.612/14

ഇല്ല

ഇല്ല

1.390/14

2.401/14

3.403/14

4.499/14

5.511/14

6.593/14

7.611/14

8.608/14

സെക്രട്ടറി