27.09.2014 ലെ ടെണ്ടര്‍ പ രസ്യ വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് കാണുക