ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2012-15

assets-liabilities-2012-133