പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ളോക്ക്

:

പെരുങ്കടവിള
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

21.78ച.കിമി
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

23748
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11669
സ്ത്രീകള്‍

:

12079
ജനസാന്ദ്രത

:

1020
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1001
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

86.82
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

90.19
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.51
Source : Census data 2001