മണ്ണാംകോണം -പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2തുടലി - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2മുക്കോലവിള - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2മൈലച്ചല്‍ - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2കുറ്റിയായണിക്കാട് - പാര്‍ട്ട് -1പാര്‍ട്ട് -2കാവല്ലൂര്‍ - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2വെള്ളാങ്ങല്‍ - പാര്‍ട്ട് -1പാര്‍ട്ട് 2ഇടവാല്‍ - പാര്‍ട്ട് -1പാര്‍ട്ട് -2കാലായില്‍- പാര്‍ട്ട് -1പാര്‍ട്ട് -2കീഴാറൂര്‍ - പാര്ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2ആര്യങ്കോട് -പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2ചിലമ്പറ - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2മഞ്ചംകോട് -പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2ചെമ്പൂര് - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2കരിക്കോട്ടുകുഴി - പാര്‍ട്ട് -1പാര്‍ട്ട് -2പശുവണ്ണറ - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2