ആര്യങ്കോട് ഗ്ര്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്ര്രിന്‍റിംഗ് വര്‍ക്കുകള്‍ക്ക് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്വട്ടേഷന്‍