ആര്യങ്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

മണ്ണാംകോണം -പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2തുടലി - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2മുക്കോലവിള - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2മൈലച്ചല്‍ - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2കുറ്റിയായണിക്കാട് - പാര്‍ട്ട് -1പാര്‍ട്ട് -2കാവല്ലൂര്‍ - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2വെള്ളാങ്ങല്‍ - പാര്‍ട്ട് -1പാര്‍ട്ട് 2ഇടവാല്‍ - പാര്‍ട്ട് -1പാര്‍ട്ട് -2കാലായില്‍- പാര്‍ട്ട് -1പാര്‍ട്ട് -2കീഴാറൂര്‍ - പാര്ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2ആര്യങ്കോട് -പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2ചിലമ്പറ - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2മഞ്ചംകോട് -പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2ചെമ്പൂര് - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2കരിക്കോട്ടുകുഴി - പാര്‍ട്ട് -1പാര്‍ട്ട് -2പശുവണ്ണറ - പാര്‍ട്ട് 1പാര്‍ട്ട് -2

തെരുവ് വിളക്ക് - നോട്ടീസ്

e0b4a4e0b586e0b4b0e0b581e0b4b5e0b58d-e0b4b5e0b4bfe0b4b3e0b495e0b58de0b495e0b58d1

ഗ്രാമസഭ - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

grmasabha-2019-beneficiary-list2

quatation for printing

quatation

പന്നിഫാം - ലേലം

pig-lelam