തൊഴുലുറപ്പ് പദ്ധതി - അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

തൊഴുലുറപ്പ് പദ്ധതി - അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ അപേക്ഷ ക്ഷclik hereണിക്കുന്നത്.

വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകള്‍ (AFS)

Read the rest of this entry »

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, പ്രോജക്ടുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും മേല്‍വിലാസവും

>>Click Here….

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2015

1994 -ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്  ആര്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ  വോട്ടര്‍ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും ആയതിന്‍റെ  പകര്‍പ്പ്  പരിശോധനയ്ക്കായി താഴെ കാണുന്ന ‘വോട്ടര്‍ പട്ടിക’ എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക

അംഗീകരിച്ച പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പട്ടിക

2014-15 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷികപദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം

  • ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2014-15 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷികപദ്ധതിക്ക് 01.03.2014 ന് ചേര്‍ന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയോഗം അംഗീകാരം നല്‍കി. ആകെ 51322260/- രൂപ വകയിരുത്തി 159 പ്രോജക്ടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി. കൃഷി, ക്ഷീര വികസനം, വ്യത്യസ്ത ശേഷിയുള്ളവരുടെ ക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍, ആശ്രയപദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നതാണ് വാര്‍ഷികപദ്ധതി  അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.