പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ളോക്ക്

:

വെള്ളനാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

104.92 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18

ജനസംഖ്യ

:

24735
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11995
സ്ത്രീകള്‍

:

12740
ജനസാന്ദ്രത

:

236
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1062
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87.11
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

92.36
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

82.26
Source : Census data 2001