ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് അപ്പീല്‍

life-list-house-1-appeal-new1life-list-land-1-appeal-new-land1

ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

PLZ click for full-list1

ആര്യനാട് ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്

house-list-life22,laddless-list-life32,life-cancelled-list61,life-doubling-list51,life-not-completed-list1

തൊഴുലുറപ്പ് പദ്ധതി - അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

തൊഴുലുറപ്പ് പദ്ധതി - അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്.e0b492e0b4b4e0b4bfe0b4b5e0b581e0b495e0b4b3e0b58de2808d

തൊഴുലുറപ്പ് പദ്ധതി - അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

തൊഴുലുറപ്പ് പദ്ധതി - അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ അപേക്ഷ ക്ഷclik hereണിക്കുന്നത്.