തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

DRAFT VOTERS LIST

Beneficiary List 19-20

ward-1

ward-2

ward-3

ward-4

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward-12

ward-13

ward-14

ward-15

ward-16

ward-17

ward-18

Benificiary list 2018-19

ward-1
ward-2
ward-3
ward-4
ward-5
ward-6
ward-7
ward-8
ward-9
ward-10
ward-11
ward-12
ward-13
ward-14
ward-15
ward-16
ward-17
ward-18

പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുുടെ വിവരം

house-list

Life mission list 2017-18

life12

life13

appeal-21

appeal-22

appeal23

Benificiary list 2017-18

ward-1

ward-2

ward-3

ward-4

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward-12

ward-13

ward-14

ward-15

ward-16

ward-17

ward-18

ആശ്രയ 2-ാം ഘട്ടം ഗുണഭോക്ത്ൃ ലിസ്റ്റ്

asraya-list1

asraya-list2

ഡി സി ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

dcb

2017 -ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ കമ്മറ്റിയുടെ വിവരം

1) 10-01-2017-10:30 AM

2)30-01-2017 -02:30 PM

3)18-02-2017-03:15 PM

4)06-03-2017-02:30 PM

5)17-03-2017-11:05 PM

6)05-04-2017-02:30 PM

7)28-04-2017-10:30PM

8)12-05-2017-02:20 PM

9)20-05-2017-04:30 PM

10)03-06-2017-03:15 PM

അറവ് ശാല, സ്മശാനം എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങള്‍

ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ അറവ് ശാല ,സ്മശാനം എന്നിവ ഇല്ല

Older Entries »