വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

list-2018-191

വൃക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

beniificiry-list

സേവന അവകാശ നിയമം - ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങള്‍

sevanam

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

dbt_complaintlist2

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2016-17

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2016-17

അരുവാപ്പുുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2015-16

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2015-16

പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

ഫോട്ടോപതിച്ച കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014-15

വിവരാവകാശനിയമം 2005 - അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങള്‍

1. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

2. ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്‌ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/ വകുപ്പുതല നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

3. വാര്‍ഷിക ബജറ്റിലെ വരവ്‌ ചെലവ്‌ കണക്കുകള്‍ ഇനം തിരിച്ച്‌

4. വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ / സബ്‌സിഡികള്‍ എന്നിവ ഏതൊക്കെയുന്നും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്‌ഡങ്ങള്‍

5. നടപ്പ്‌ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത്‌ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, പ്രോജക്‌ടുകള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും മേല്‍വിലാസവും

6. പദ്ധതികള്‍ /പ്രോജക്‌ടുകള്‍ എന്നിവയില്‍ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളവ

7. പഞ്ചായത്ത്‌ തലത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുവാനായി നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തെരഞ്ഞെടു ത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതി കള്‍ക്കുള്ള പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി

8. പഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേര്‌ ഔദ്യോ ഗിക സ്ഥാനം അവര്‍ക്ക്‌ ലഭിക്കുന്ന വേതനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

9. പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ അനുമതിപത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഡി&ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സ്‌ കാലാവധി

10. പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ അനുമതിപത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സ്‌ കാലാവധി

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍