ബജറ്റ് 2019-2020

ആര്പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ബജറ്റ് സംഗ്രഹം
2019-2020

01/04/2019 ലെ പ്രാരംഭ ബാക്കി - 14903245.99 രൂപ
2019-2020 ലെ വരവ് - 411707000.00 രൂപ
ഒട്ടാകെ - 426610245.99 രൂപ
2019-2020 ലെ ചെലവ് - 416815782.00 രൂപ
31/03/2020 ലെ നീക്കി ബാക്കി - 9794463.99 രൂപ

facing-sheet
budget-statement
bs1
bs2
bs3
bs4
bs5
bs6
bs7
bs8
bs9
bs10
bs11
bs12
bs13

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക (2018-2019)

final-beneficiary-list-2018-19

ജൂണ്‍ 5- പരിസ്ഥിതിദിനം- പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (2018)

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ വൃക്ഷത്തൈകള്‍ വിതരണം ചെയ്യല്‍, വൃക്ഷത്തൈ നടീല്‍ എന്നിവ പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. മോഹന്‍ സി. ചതുരച്ചിറ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

1

1

2

2

583574de-80ac-4b93-ae22-e3daf66d5e51
4

4

5

5

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2017-18

bs-1
bs2
bs-31
cashflow
ie-1
ie2
rp-1
rp2
t-b

പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല്‍ യോജന- 2018 (ഉജ്ജ്വല്‍ നിവാസ്)

ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 21/04/2018 തീയതിയില്‍ “പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല്‍ യോജന- 2018 (ഉജ്ജ്വല്‍ നിവാസ്)” പദ്ധതി പ്രകാരം 20 എസ് സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ & സിലിണ്ടര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി. എല്‍സമ്മ ജോസഫ് വേളാശ്ശേരില്‍ വിതരണം ചെയ്തു.
1 2 3 4 5

ബജറ്റ് 2018-19

facing sheet
budget statement
bs1
bs2
bs3
bs4
bs5
bs6
bs7
bs8
bs10
bs11
bs12
bs13

സദ്ഭരണം- ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

office_-front-view1

office_-front-view1

front-view_2

front-view_2

front-office-1

front-office-1

front-office_2

front-office_2

front-office-3

front-office-3

record-room-1

record-room-1

record-room-2

record-room-2

sec-as-js-room

sec-as-js-room

server-room

server-room

staff-cabin-1

staff-cabin-1

staff-cabin-2

staff-cabin-2

staff-cabin-3

staff-cabin-3

കേരളോത്സവം- 2017

photo 1

photo 1

photo2

photo2

photo 3

photo 3

photo 4

photo 4

ലൈസന്‍സികളുടെ വിവരങ്ങള്‍- 2017-18

ലൈസന്‍സികളുടെ ലിസ്റ്റ്- 2017-18

പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ ഹാജര്‍, വേക്കന്‍സി വിവരങ്ങള്‍

Serial No. Name & Designation Mobile No. Attendance Status (23/03/2019) Vaccancy
1 മനോജ് ചന്ദ്രന്‍, സെക്രട്ടറി 9446044635 D Nil
2 രാജശ്രീ റ്റി. ആര്‍, അസി. സെക്രട്ടറി 9400601447 y Nil
3 പ്രസന്നകുമാരി റ്റി എസ് ,ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 9495395292 Y Nil
4 അരുണ്‍ ജിതേഷ് ആര്‍., അക്കൌണ്ടന്റ് 8078324096 y Nil
5 മെറ്റി മേബിള്‍ കെ എസ്, സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 8078324144 y Nil
6 സുജിത്ത് എ., സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 8078324098 y Nil
7 റെജിരാജ് കെ ഡി , സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 8078324099 y Nil
8 പ്രതാപ് കെ. എസ് , സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 8078324100 y Nil
8 ഗിരിജാദേവി എസ്. , സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 8078324097 y Nil
9 ലക്ഷ്മി ഇ. എസ്, ക്ലര്ക്ക് 8078324101 y Nil
10 അജിത് സി. നായര്‍, ക്ലര്ക്ക് 8078324102 y Nil
11 തങ്കപ്പന്‍ ഷീനു , ക്ലര്ക്ക് 8078324103 y Nil
11 കിരണ്‍ മാത്യു, ക്ലര്ക്ക് 80783246104 y Nil
12 അനീഷ് മോഹന്‍, ക്ലര്ക്ക് 8078324145 y Nil
12 റ്റെന്സി മോള്‍ വര്ഗ്ഗീ്സ്, ഓഫീസ് അറ്റന്ഡ ന്റ് 8078324146 y Nil
12 ഷൈനി സി. ആര്‍, ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 8078324105 y Nil
13 ചെല്ലമ്മ കെ.കെ,പി.റ്റി.എസ് 0 n Nil
14 പി.എം കനിയപ്പ, പി.റ്റി.എസ് 0 y Nil