ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി

img-20201002-wa00121
img-20201002-wa00122

ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അരൂർ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികൾ 7-ാം വാർഡിലെ മയൂരം പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കുന്നു

ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികൾ 7-ാം വാർഡിലെ മയൂരം പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കുന്നു


ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അരൂർ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികൾ 20-ാം വാർഡിലെ  കാരക്കാപ്പറമ്പ് പ്രദേശം     വൃത്തിയാക്കുന്നു

ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികൾ 20-ാം വാർഡിലെ കാരക്കാപ്പറമ്പ് പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കുന്നു


ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അരൂർ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികൾ 19-ാം വാർഡിലെ സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻസ് സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നു

ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികൾ 19-ാം വാർഡിലെ സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻസ് സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നു

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

audit rpt 2017-18audit-rpt-2018-19rptrpschedules
rptledgertrialbalance
rptieschedules
rptcashflowrptbalancesheetschedule

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ്തരിക 2017-18

rptrpschedules
rptledgertrialbalance-
rptcashflow
rptbalancesheetschedule
rp_
ie_
al_

അരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020 22/10/2020

ward 1.1
ward 1.2
ward 2.1
ward 2.1
ward 3.1
ward 4.1
ward 4.2
ward 5.1
ward 5.2
ward 6.1
ward 6.2
ward 7.1
ward 8.1
ward 8.2
ward 9.1
ward 10.1
ward 10.2
ward 11.1
ward 11.2
ward 12.1
ward 12.2
ward 13.1
ward 13.2
ward 14.1
ward 14.2
ward 15.1
ward 15.2
ward 16.1
ward 16.2
ward 17.1
ward 17.2
ward 18.1
ward 19.1
ward 19.2
ward 20.1
ward 21.1
ward 21.2
ward 22.1
ward 22.2

അരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചയാത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ ലിസ്റ്റ്

list-corona-food

220-kutikalk-sravanasahayi

205-bhinnasheshi-batha-scholarship

182-angaparmtha-vantha-muchakram

172matsy-vant-grp-drier-matsy-unaki

135-vanitha-moolyavarshitha-matsyolpanna

Older Entries »