അരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

WARD 1.1
WARD 1.2
WARD 2.1
WARD 2.2
WARD 3.1
WARD 4.1
WARD 4.2
WARD 5.1
WARD 5.2
WARD 6.1
WARD 6.2
WARD 7.1
WARD 8.1
WARD 8.2
WARD 9.1
WARD 10.1
WARD 10.2
WARD 11.1
WARD 11.2
WARD 12.1
WARD 12.2
WARD 13.1
WARD 13.2
WARD 14.1
WARD 14.2
WARD 15.1
WARD 15.2
WARD 16.1
WARD 16.2
WARD 17.1
WARD 17.2
WARD 18.1
WARD 19.1
WARD 19.2
WARD 20.1
WARD 21.1
WARD 21.2
WARD 22.1
WARD 22.2

അരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചയാത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ ലിസ്റ്റ്

list-corona-food

ഇലക്ഷന്‍ 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

WARD 1.1
WARD 1.2
WARD 2.1
WARD 2.2
WARD 3
WARD 4.1
WARD 4.2
WARD 5.1
WARD 5.2
WARD 6.1
WARD 6.2
WARD 7
WARD 8.1
WARD 8.2
WARD 9
WARD 10.1
WARD 10.2
WARD 11.1
WARD 11.2
WARD 12.1
WARD 12.2
WARD 13.1
WARD 13.2
WARD 14.1
WARD 14.2
WARD 15.1
WARD 15.2
WARD 16.1
WARD 16.2
WARD 17.1
WARD 17.2
WARD 18
WARD 19.1
WARD 19.2
WARD 20
WARD 21.1
WARD 21.2
WARD 22.1
WARD 22.2

220-kutikalk-sravanasahayi

205-bhinnasheshi-batha-scholarship

182-angaparmtha-vantha-muchakram

172matsy-vant-grp-drier-matsy-unaki

135-vanitha-moolyavarshitha-matsyolpanna

78-vanithakalk-pachakari

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

70-pachakari-krishi-koolichelav

Older Entries »