കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020 ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്

open?id=1tyc75JbI_UbexFkQirnjrhsg5HpHnDVk

2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

11-ാം വാര്‍ഡ്-അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

supplimentary-list
motherroll_g04001011_001_final_149d25afe9e1086a6ba4938a33a79bba_compressed-11

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 11-ാം വാര്‍ഡ് ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്

motherroll_g04001011_001_final_149d25afe9e1086a6ba4938a33a79bba_compressed-1

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-11-ാം വാര്‍ഡ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാര്‍ഡ് ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിലേക്ക് അപേക്ഷകളും,ആക്ഷേപങ്ങളും 30-10-2019-നകം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായാണ് സമര്‍പ്പിക്കേ ണ്ടത്. കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക വില്ലേജ് ആഫീസ്, പഞ്ചായത്താഫീസ് ,ബ്ലോക്ക് ആഫീസ്, താലൂക്ക് ആഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീക രിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2019-2020 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ward-1
ward-2
ward-3
ward-4
ward-5
ward-6
ward-7
ward-8
ward-9
ward-10
ward-11
ward-12
ward-13

2019-2020 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പ്രോജക്ടുകള്‍

report-201920201

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം-പ്രിന്‍റിംങ്

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രിന്‍റിഗ് വര്‍ക്കുകള്‍ക്കുള്ള മത്സരാധിഷ്ടിത ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി-08-03-2019 ,3 പി.എം വരെ

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

quotation-advertisment

കുടപുറം-എരമല്ലൂര്‍ ഫെറി ലേലം നോട്ടീസ്

lelam-conditions-new

« Newer Entries - Older Entries »