പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്     

:

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

11.1ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13
 
ജനസംഖ്യ

:

15693
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

7840
സ്ത്രീകള്‍

:

7853
ജനസാന്ദ്രത

:

1414
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1002
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍) : 84
Source : Census data 2001