2020-ലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്-അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

view?usp=sharing
view?usp=sharing