കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 11-ാം വാര്‍ഡ് ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്

motherroll_g04001011_001_final_149d25afe9e1086a6ba4938a33a79bba_compressed-1