സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

supplimentary-17-11-2020_compressed

ബഡ്ജറ്റ് 2019-2020

budjet-20192020

വിവരാവകാശം

1.ആര്‍.എ പ്രദീപ് കുമാര്‍- ഫോണ്‍ നം-9496043603- പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍
2. ഒ.വി മണിക്കുട്ടന്‍-ഫോണ്‍ നം-9446632758-അസി.പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

staff-details

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

view?usp=sharing
view?usp=sharing

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-2019

annual_report-201819

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-2018

yearly-report-2017-2018

ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-2019

2018192

ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-2018

audit-report-20172018

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-2019

20182019-afs

Older Entries »