ഫിഷറീസ്-ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

fisheries-landless

ഫിഷറീസ്-ഭവനരഹിതര്‍

fisheries-houseless1

2020-ലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്-അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

view?usp=sharing
view?usp=sharing

കമ്മ്യൂൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

e0b4b8e0b58ce0b49ce0b4a8e0b58de0b4af-e0b4ade0b495e0b58de0b4b7e0b4a3e0b482-e0b4a8e0b4b2e0b58de2808de0b495e0b581e0b4a8e0b58de0b4a8e0b4b51

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍,കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

staff-details

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020 ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്

open?id=1tyc75JbI_UbexFkQirnjrhsg5HpHnDVk

2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

11-ാം വാര്‍ഡ്-അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

supplimentary-list
motherroll_g04001011_001_final_149d25afe9e1086a6ba4938a33a79bba_compressed-11

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 11-ാം വാര്‍ഡ് ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്

motherroll_g04001011_001_final_149d25afe9e1086a6ba4938a33a79bba_compressed-1

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-11-ാം വാര്‍ഡ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാര്‍ഡ് ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിലേക്ക് അപേക്ഷകളും,ആക്ഷേപങ്ങളും 30-10-2019-നകം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായാണ് സമര്‍പ്പിക്കേ ണ്ടത്. കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക വില്ലേജ് ആഫീസ്, പഞ്ചായത്താഫീസ് ,ബ്ലോക്ക് ആഫീസ്, താലൂക്ക് ആഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീക രിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Older Entries »