വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-2019

annual_report-201819

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-2018

yearly-report-2017-2018

ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-2019

2018192

ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-2018

audit-report-20172018

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-2019

20182019-afs

ഫിഷറീസ്-ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

fisheries-landless

ഫിഷറീസ്-ഭവനരഹിതര്‍

fisheries-houseless1

2020-ലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്-അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

view?usp=sharing
view?usp=sharing

കമ്മ്യൂൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

e0b4b8e0b58ce0b49ce0b4a8e0b58de0b4af-e0b4ade0b495e0b58de0b4b7e0b4a3e0b482-e0b4a8e0b4b2e0b58de2808de0b495e0b581e0b4a8e0b58de0b4a8e0b4b51

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍,കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

staff-details

Older Entries »