ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം-പ്രിന്‍റിംങ്

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രിന്‍റിഗ് വര്‍ക്കുകള്‍ക്കുള്ള മത്സരാധിഷ്ടിത ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി-08-03-2019 ,3 പി.എം വരെ

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

quotation-advertisment

കുടപുറം-എരമല്ലൂര്‍ ഫെറി ലേലം നോട്ടീസ്

lelam-conditions-new

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് (ഗവ.മ്യഗാശുപത്രി)

quotation

2018-2019 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ward-1
ward-2
ward-3
ward-4
ward-5
ward-6
ward-7
ward-8
ward-9
ward-10
ward-11
ward-12
ward-13

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10-09-2018 നടക്കാനിരുന്ന ടെണ്ടര്‍ പ്രവൃത്തികള് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ 11-09-2018 –ലേക്ക് മാറ്റിയ വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)
സെക്രട്ടറി
അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഇ-ടെണ്ടര്‍ -പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍

<e0b487-e0b49fe0b586e0b4a3e0b58de0b49fe0b4b0e0b58de2808d-e0b4aae0b4b0e0b4b8e0b58de0b4afe0b4821

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

notice-street-light-corrected

ഡി ആന്‍റ് ഒ ലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‌‍‍

d-and-o

ബഡ്ജറ്റ് 2017-2018

budget-20171

Older Entries »