പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

വേങ്ങര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

14.83 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21
 
ജനസംഖ്യ

:

30078
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14593
സ്ത്രീകള്‍

:

15485
ജനസാന്ദ്രത

:

2028
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1054
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

86.21
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

91.81
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

80.62
Source : Census data 2001