മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 വി. എ ആസാദ് 1963-1979
2 കുഞ്ഞാലന്‍ 1979-1980
3 മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി 1980-1988
4 കാവുങ്ങല്‍ മുഹമ്മദ് ഹാജി 1988-1995
5 പി. എം ഹബീബുള്ള 1995-1997
6 കെ. കെ. മൂസ 1998-1999
7 റുക്കിയ 1999-2005
8 എ. പി മുഹമ്മദ് ബാവ 2005-2010
9 ടി.കെ മൊയ്തീൻ കുട്ടി മാസ്റ്റർ 2010-2015