ഫാറം 3
[ചട്ടം 8 കാണുക]
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

സ്വീകര്‍ത്താവ്
സമ്മതിദായകർ,

1994 - ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ( സമ്മതിദായകരുട രജിസ്ട്രേഷൻ )    ചട്ടങ്ങൾ         അനുസരിച്ച്       വോട്ടര്‍ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും, ആയതിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് എന്റെ ഓഫീസിലും, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലും, താലൂക്ക് ഓഫീസിലും,         വില്ലേജ് ഓഫീസിലും,        ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്         വേബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണെന്ന്  ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു.

വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്‍റെ യോഗ്യതാ തീയതി 01.01.2020 ആണ്.

മേല്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതാ തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികയില്‍ പേര്      ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള          എന്തെങ്കിലും അവകാശവാദമോ, പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ, ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ, ഉള്‍കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 4, 5, 6, 7 എന്നീ     ഫാറങ്ങളില്‍     ഉചിതമായതില്‍ 14.02.2020 നോ അതിനു മുമ്പോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശ വാദവും,    ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ         വിശദാംശത്തിനുമെതിരായുള്ള     ആക്ഷേപവും, ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫാറം 5 ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ, തപാല്‍ മുഖേനയൊ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍,

അബ്ഗുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

വോട്ടര്‍  പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

എ.ആര്‍ നഗര്‍

20-01-2020