കരട് വിജ്ഞാപനം

(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 220(ബി) പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് 3 മീറ്റര്‍ ബാധകമാക്കേണ്ട റോഡുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് )

റോഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്