അബ്ദുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വാര്‍ഷിക ധനകര്യ പത്രിക 2018-19