എ.ആർ.നഗർ - അബ്ദു റഹിമാൻ നഗർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം16/12/2013 ലെ 73576/ആർ.എ1/2013/തസ്വഭവ സര്ർക്കുലാർ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്

total-permit-copy