അബ്ദുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കൂട്ടിചേര്‍ത്ത വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആയതിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കാണാവുന്നതും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.


കൂട്ടിചേര്‍ത്ത വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015