ലേലം അറിയിപ്പ്

അബ്ദുറഹിമാന്‍  നഗര്‍ ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൌണ്ടില്‍ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പഴയ  സാധനങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ലേലം നോട്ടീസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

ലേലം തിയ്യതി - 03/06/2020 വൈകുന്നേരം 03.00 മണി

ലേലം നോട്ടീസ്