അബ്ദുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഫാറം 3
[ചട്ടം 8 കാണുക]
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

സ്വീകര്‍ത്താവ്
സമ്മതിദായകർ,

1994 - ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ( സമ്മതിദായകരുട രജിസ്ട്രേഷൻ )    ചട്ടങ്ങൾ         അനുസരിച്ച്       വോട്ടര്‍ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും, ആയതിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് എന്റെ ഓഫീസിലും, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലും, താലൂക്ക് ഓഫീസിലും,         വില്ലേജ് ഓഫീസിലും,        ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്         വേബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണെന്ന്  ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു.

വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്‍റെ യോഗ്യതാ തീയതി 01.01.2020 ആണ്.

മേല്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതാ തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികയില്‍ പേര്      ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള          എന്തെങ്കിലും അവകാശവാദമോ, പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ, ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ, ഉള്‍കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 4, 5, 6, 7 എന്നീ     ഫാറങ്ങളില്‍     ഉചിതമായതില്‍ 26.08.2020 നോ അതിനു മുമ്പോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശ വാദവും,    ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ         വിശദാംശത്തിനുമെതിരായുള്ള     ആക്ഷേപവും, ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫാറം 5 ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ, തപാല്‍ മുഖേനയൊ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍,

അബ്ഗുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എ.ആര്‍ നഗര്‍

12/08/2020

അബ്ദുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഫാറം 16
[ചട്ടം 21 (1)(ബി) കാണുക]
അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തന്‍റെ നോട്ടീസ്

സ്വീകര്‍ത്താവ്
സമ്മതിദായകർ,

യോഗ്യത തിയ്യതി 01/01/2020 തീയ്യതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജ്സ്ട്രേഷന്‍)  ചട്ടങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായും G10072 അബ്ദുറഹിമാന്‍ നഗര്‍  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 001 വലിയപറമ്പ്  നിയോജക മണ്ഡലം മുതല്‍ 021 പാലാന്തറ നിയോജക മണ്ഡലം വരെയുള്ള എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെയും കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വിവരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കൊള്ളുന്നു.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതമുള്ള മേല്‍പറഞ്ഞ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതമുള്ള മേല്‍ പറഞ്ഞ വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ പകര്‍പ്പ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയത് എന്‍റെ ആഫീസില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യവുമാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍,

അബ്ഗുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എ.ആര്‍ നഗര്‍

17-06-2020

എ ആര്‍‌ നഗര് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഒരു ടോക്ടറെ നിയമുക്കുന്നതിന് വാക് ഇന്റര്‍വ്യു നടത്തുന്നു.

എ ആര്‍‌  നഗര് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഒരു ടോക്ടറെ നിയമുക്കുന്നതിന് വാക് ഇന്റര്‍വ്യു നടത്തുന്നു.

വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാണ്

notice-for-papar-dr

അബ്ഗുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്ക - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഫാറം 3
[ചട്ടം 8 കാണുക]
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

സ്വീകര്‍ത്താവ്
സമ്മതിദായകർ,

1994 - ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ( സമ്മതിദായകരുട രജിസ്ട്രേഷൻ )    ചട്ടങ്ങൾ         അനുസരിച്ച്       വോട്ടര്‍ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും, ആയതിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് എന്റെ ഓഫീസിലും, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലും, താലൂക്ക് ഓഫീസിലും,         വില്ലേജ് ഓഫീസിലും,        ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്         വേബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണെന്ന്  ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു.

വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്‍റെ യോഗ്യതാ തീയതി 01.01.2020 ആണ്.

മേല്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതാ തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികയില്‍ പേര്      ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള          എന്തെങ്കിലും അവകാശവാദമോ, പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ, ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ, ഉള്‍കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 4, 5, 6, 7 എന്നീ     ഫാറങ്ങളില്‍     ഉചിതമായതില്‍ 14.02.2020 നോ അതിനു മുമ്പോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശ വാദവും,    ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ         വിശദാംശത്തിനുമെതിരായുള്ള     ആക്ഷേപവും, ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫാറം 5 ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ, തപാല്‍ മുഖേനയൊ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍,

അബ്ഗുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

വോട്ടര്‍  പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

എ.ആര്‍ നഗര്‍

20-01-2020

അബ്ദുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - റോഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്

കരട് വിജ്ഞാപനം

(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 220(ബി) പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് 3 മീറ്റര്‍ ബാധകമാക്കേണ്ട റോഡുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് )

റോഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്