അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡാറ്റാ ബാങ്ക്

കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണ പാക്കറ്റ് നല്‍കിവരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുുടെ ലിസ്റ്റ്

അരീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണ പാക്കറ്റ് നല്‍കിവരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുുടെ ലിസ്റ്റ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണ പാക്കറ്റ് നല്‍കിവരുന്ന തദ്ദേശീയരുടെ ലിസ്റ്റ്

അരീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണ പാക്കറ്റ് നല്‍കിവരുന്ന തദ്ദേശീയരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020 കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ 14/02/2020 നു മുമ്പായി അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്


2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2018-19 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -കരട് ബൈല

by-law

ഷോപ്പിംഗ് കോപ്ളക്സ് ലേലം

shop-lelam1

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

beneficiary-list

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കലണ്ടര്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കലണ്ടര്‍