ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

annual_report2018-19

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

annual_report2017-18

afs 2019

bl-abstractbl-schedule-1bl-schedulecash-flowie-abstractie-schedulerp-abstractrp-sceduletrial-balance

2017-18 AUDIT REPORT

2017-18-audit-report

AFS REPORT 2018-19

BALANCE SHEETbalance-sheet-2018-19
INCOME AND EXPENDITUREincome-and-expenditure
RECEIPT AND PAYMENTreceipt-and-payment
CASH FLOWcashflow1
SHEDULED INCOME AND EXPENDITUREsheduled-income-and-expenditure
SHEDULED RECEIPT AND PAYMENTsheduled-receipt-and-payment

ARATTUPUZHA Grama Panchayat 2017-18 AFS REPORT

receipt-and-payment-2017-18balance-sheetincome-and-expendituurecashflowtrial-balance

2020 ഇലക്ഷന്‍-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക2020-ഇലക്ഷന്‍

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസര്‍ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു.

3132img-20200520-wa00101

ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

3141522143

ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോവിഡ് 19 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ -ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത ലിസ്

ward18ward171ward3<a href=’http://lsgkerala.in/arattupuzhapanchayat/2020/04/07/778/ward-12/’ rel=’attachment wp-ward4att-793′>ward17ward15ward14ward2ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോവിഡ് 19 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ -ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത ലിസ്റ്റ്community-kitchen-ward1community-kitchen-ward-13community-kitcen-ward-16community-kitchen-ward-51ward-10ward6ward8ward9ward11