ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്

1.ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് -സാധ്യതാ പട്ടിക

2.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് - സാധ്യതാ പട്ടിക

3. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ -അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ (ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീല്‍)

4.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ -അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ (ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീല്‍)

5.ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ (ജില്ലാതല അപ്പീല്‍)

6.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ -അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ (ജില്ലാതല അപ്പീല്‍)


ആറന്‍മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലേല/പുനര്‍ലേല/ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ആറന്‍മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ലേലപരസ്യം

പുനര്‍ലേല/ക്വട്ടേഷന്‍ആറന്‍മുള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളും ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകളും

ആറന്‍മുള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളും ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകളും

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

Older Entries »