അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2014-15 വര്ഷത്തെ ലൈസന്സി വിവരങ്ങള്

licence2014-15