ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 അന്നാമ്മ സ്റ്റീഫന്‍ സെക്രട്ടറി
2 ശ്രീലത.കെ.എ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
3 ഉഷ.പി.ആര്‍ ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്
4 ജലീല്‍.പി.ജെ അക്കൌണ്ടന്റ്
5 മേരി ഷൈനി.കെ.എല്‍ സീനിയര് ക്ളര്‍ക്ക്
6 രാജന്‍.വി.ആര്‍ സീനിയര് ക്ളര്‍ക്ക്
7 ഷില്‍ജന്‍.കെ.കണ്ണമ്പൂഴ സീനിയര് ക്ളര്‍ക്ക്
8 മിഷി കമാല്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
9 ഗീതു.ഇ.യു ക്ളര്‍ക്ക്
10 റഷീന.എം.എ ക്ളര്‍ക്ക്
11 ബാബു പി.കെ ക്ളര്‍ക്ക്
12 ഒഴിവ് ക്ളര്‍ക്ക്-(പുനര്വിന്യാസം)
13 ഷീജ.വി.വി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
14 ബിന്ദു.എന്‍.സി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
15 ഒഴിവ് എഫ്.റ്റി.എസ്
16 നബീസ വി.കെ എഫ്.റ്റി.എസ്
17 അശോകന്‍.പി.വി. പി.റ്റി.എല്‍
18 രവി.പി.കെ. പി.റ്റി.എസ്
19 അനൂപ്.സി.എസ് ടെക്നിക്കല് അസിസ്റ്റന്റ്
20 ബിന്‍താജ് അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്
21 പ്രീതി.പി.എസ് ഓവര്സീയര്
22 സുബി.എ.വി അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്
23