ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 പ്രദീപ് പി ജി സെക്രട്ടറി
2 ശ്രീലത.കെ.എ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
3 ജലീൽ പി ജെ ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്
4 പുരുഷോത്തമൻ ടി കെ അക്കൌണ്ടന്റ്
5 മേരി ഷൈനി.കെ.എല്‍ സീനിയർ ക്ളര്‍ക്ക്
6 സുനു എൻ കഎ സീനിയർ ക്ളര്‍ക്ക്
7 മിഷി കമാൽ സീനിയർ ക്ളര്‍ക്ക്
8 ജിഷി ടി ജെ ക്ളര്‍ക്ക്
9 വിനായക് സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ക്ളര്‍ക്ക്
10 റഷീന.എം.എ ക്ളര്‍ക്ക്
11 ബാബു പി.കെ ക്ളര്‍ക്ക്
12 ഒഴിവ് ക്ളര്‍ക്ക്-(പുനര്വിന്യാസം)
13 ഷീജ.വി.വി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
14 ജിൽസ കെ ആർ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
15 ഒഴിവ് എഫ്.റ്റി.എസ്
16 നബീസ വി.കെ എഫ്.റ്റി.എസ്
17 അശോകന്‍.പി.വി. പി.റ്റി.എല്‍
18 രവി.പി.കെ. പി.റ്റി.എസ്
19 നിഷാ ജോൺ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
20 ബിന്‍താജ് ബഷീർ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ
21 ബേസിൽ വർഗ്ഗീസ് ഓവർസീയർ
22 സുബി.എ.വി അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
23 അനസ് എ എ അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ