പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

മാള
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

25.08ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18

ജനസംഖ്യ

:

26448
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12984
സ്ത്രീകള്‍

:

13464
ജനസാന്ദ്രത

:

1054
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1037
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.34
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.24
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

86.58
Source : Census data 2001