അഴിമതി രഹിത ജനസൌഹൃദ കാര്യക്ഷമതാ ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം

അഴിമതി രഹിത ജനസൌഹൃദ കാര്യക്ഷമതാ ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം ശ്രീ കെ കെ രാജീവന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപന പത്രം സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി കെ കെ രാജലക്ഷമിക്കു കൈമാറുന്നുimg_20180815_103532-copy

img_20180815_1041303

അഴിമതി രഹിത ജനസൌഹൃദ കാര്യക്ഷമതാ ഗ്രമപഞ്ചായത്ത്

അഴിമതി രഹിത ജനസൌഹൃദ കാര്യക്ഷമതാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലേയും ഘടകസ്ഥാപനത്തിലേയും ജീവനക്കാരും മെമ്പര്‍ മാരും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു.

img_20180814_153354-copy

img_20180814_153345-copy1

സ്വാതന്ത്ര ദിനാഘോഷം

എഴുപത്തിരണ്ടാമത് സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ടി വി സീത ടീച്ചര്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നുഎഴുപത്തിരണ്ടാമത് സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ടി വി സീത ടീച്ചര്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നു

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

tender-list

കാര്യക്ഷമതാ പഞ്ചായത്ത്

img_20180725_144257img_20180725_144327img_20180725_144527