വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13
വാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ട് 2013-14
വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014 - 15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക 2012 – 13
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക 2013-14
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക 2014-15

2015 പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

1. നല്ലൂര്‍പ്പടവ് ബൂത്ത്1
2. നല്ലൂര്‍പ്പടവ് ബൂത്ത്2
3. വള്ളിയാകുളം ബൂത്ത്1
4. വള്ളിയാകുളം ബൂത്ത്2
5. ആനിക്കാട് ബൂത്ത്1
6. ആനിക്കാട് ബൂത്ത്2
7. നൂറോമ്മാവ് ബൂത്ത്1
8. നൂറോമ്മാവ് ബൂത്ത്2
9. പുന്നവേലി ബൂത്ത്1
10. പുന്നവേലി ബൂത്ത്2
11. കുരുന്നംവേലി ബൂത്ത്1
12. കുരുന്നംവേലി ബൂത്ത്2
13. വായ്പ്പൂര് ബൂത്ത്1
14. വായ്പ്പൂര് ബൂത്ത്2
15. വടക്കേമുറി ബൂത്ത്1
16. വടക്കേമുറി ബൂത്ത്2
17. പുളിക്കാമല ബൂത്ത്1
18. പുളിക്കാമല ബൂത്ത്2
19. പുല്ലുകുത്തി ബൂത്ത്1
20. പുല്ലുകുത്തി ബൂത്ത്2
21. പൂവന്‍പാറ ബൂത്ത്1
22. പൂവന്‍പാറ ബൂത്ത്2
23. പാതിക്കാട് ബൂത്ത്1
24. പാതിക്കാട് ബൂത്ത്2
25. മാരിക്കല്‍ ബൂത്ത്1
26. മാരിക്കല്‍ ബൂത്ത്2