അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക2020

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

2020 ഇലക്ഷന്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

Ward1 nalloorppadavu Bhagom1

Ward1 nalloorppadavu Bhagom2

Ward7 Vaipur Bhagom1

Ward7 Vaipur Bhagom2

Ward12 Pathicadu Bhagom2

Ward13 Marikkal Bhagom 1

Ward 13 Marikkal Bhagom 2

Ward12 Pathicadu Bhagom1

Ward8 Vadakkemuri Bhagom1

Ward8 Vadakkemuri Bhagom2

Ward6 Kurunnamvely Bhagom1

Ward6 Kurunnamvely Bhagom2

Ward5 Punnavely Bhagom1

Ward5 Punnavely Bhagom2

Ward3 Anicadu Bhagom1

Ward3 Anicadu Bhagom2

Ward4 Noorommavu Bhagom 1

Ward4 Noorommavu Bhagom2

Ward2 Valliyakulam Bhagom1

Ward9 Pukkamala Bhagom 1

Ward9 Pulikkamala Bhagom2

Ward 10 Pullukuthy Bhagom 1

Ward 11 Poovanpara Bhagom1

Ward11 Poovanpara Bhagom2

ward 10 Pullukuthy Bhagom2

Ward2 Valliyakulam Bhagom2

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13
വാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ട് 2013-14
വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014 - 15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക 2012 – 13
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക 2013-14
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക 2014-15

2015 പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

1. നല്ലൂര്‍പ്പടവ് ബൂത്ത്1
2. നല്ലൂര്‍പ്പടവ് ബൂത്ത്2
3. വള്ളിയാകുളം ബൂത്ത്1
4. വള്ളിയാകുളം ബൂത്ത്2
5. ആനിക്കാട് ബൂത്ത്1
6. ആനിക്കാട് ബൂത്ത്2
7. നൂറോമ്മാവ് ബൂത്ത്1
8. നൂറോമ്മാവ് ബൂത്ത്2
9. പുന്നവേലി ബൂത്ത്1
10. പുന്നവേലി ബൂത്ത്2
11. കുരുന്നംവേലി ബൂത്ത്1
12. കുരുന്നംവേലി ബൂത്ത്2
13. വായ്പ്പൂര് ബൂത്ത്1
14. വായ്പ്പൂര് ബൂത്ത്2
15. വടക്കേമുറി ബൂത്ത്1
16. വടക്കേമുറി ബൂത്ത്2
17. പുളിക്കാമല ബൂത്ത്1
18. പുളിക്കാമല ബൂത്ത്2
19. പുല്ലുകുത്തി ബൂത്ത്1
20. പുല്ലുകുത്തി ബൂത്ത്2
21. പൂവന്‍പാറ ബൂത്ത്1
22. പൂവന്‍പാറ ബൂത്ത്2
23. പാതിക്കാട് ബൂത്ത്1
24. പാതിക്കാട് ബൂത്ത്2
25. മാരിക്കല്‍ ബൂത്ത്1
26. മാരിക്കല്‍ ബൂത്ത്2