ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം
1 യു പ്രേമരാജന്‍ സെക്രട്ടറി
2 അവിസ്സന്ന അസി.സെക്രട്ടറി
3 ആശ കെ പി ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 സിന്ധു ആര്‍ കെ അക്കൌണ്ടന്റ്
5 സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
6 നന്ദകുമാര്‍ എം സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
7 ശരത്ത് കെ നായര്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
8 പ്രവീണ്‍ ചന്ദ്രന്‍ സി സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
9 ലേഖ.എസ് ക്ളര്‍ക്ക്
10 വിനോദ് യു.കെ ക്ളര്‍ക്ക്
11 അബ്ദുല്‍ ലത്തിഫ് പി ക്ളര്‍ക്ക്
12 സലിം പള്ളിയാല്‍ തൊടി ക്ളര്‍ക്ക്
13 രജേഷ് പിഎം ക്ളര്‍ക്ക്
14 വാസു.പി ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്
15 അശ്വതി കെ ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്
16 സന്തോഷ് സി എം എഫ്.റ്റി.എസ്
17 മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍ ബഷീര്‍ എഫ്.റ്റി.എസ്
18