പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

മങ്കട
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

36.94 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23
 
ജനസംഖ്യ

:

41464
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

20249
സ്ത്രീകള്‍

:

21215
ജനസാന്ദ്രത

:

1129
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1048
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.08
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88.32
Source : Census data 2001