ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് 2017-18

house-conection2

icds-list2

sc-cot-list1

sc-water-tang-list-1

sc-water-2-tang

sc-water-tang-3

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രോജക് ടുകള്‍

പദ്ധതി റിപ്പേര്‍ട്ട് 17-18

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

budget-2017-18-for-finance-stan-co

budget-statement

own-fund-statement1

AFS 2016-17

balancesheet

balancesheetschedule

cashflow-statement

income-and-expenditure-schedules

receipt-and-payment

trialbalance

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി ലിസ്റ്റ്

e0b4ade0b4b5e0b4a8-e0b4b0e0b4b9e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b58de2808de0b4ade0b582e0b4b0e0b4b9e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b58de2808d-e0b4ade0b4b5e0b4a8-e0b4b0e0b4b9e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b58de2808d

ഹരിത കേരളം

ഹരിത കേരളം

http://lsgkerala.in/angadippurampanchayat/2016/10/04/%e0%b4%97%e0%b5%81%e0%b4%a3%e0%b4%ad%e0%b5%87%e0%b4%be%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%af-%e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b5%8d-2015-16/list-1/list-1list-1

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2015-16


വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് ,AFS

13-14-ledgertrialbalance5

14-15-incomeandexpenditure513-14-income-and-expenditure5

12-13-recipt-and-payment614-15-income-and-expendediture-01513-14-incom-and-expenditure-015

12-13-rptincome-and-expenditure-015

13-14-incom-and-expenditure-01513-14-income-and-expenditure5

13-14-recepipt-and-payment-01513-14-receipt-and-payment5

13-14-recepipt-and-payment-01514-15-income-and-expendediture-015

14-15-receipt-and-payment-01514-15-recepit-and-payment512-13-recept-and-payment-015

14-15-recepit-and-payment513-14-ledgertrialbalance512-13-recipt-and-payment612-13-recept-and-payment-01512-13-ledgertrialbalance5

12-13-ledgertrialbalance512-13-rptincomeandexpenditure5