വസ്തു നികുതിപിരിവ് 100%

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം  വസ്തു നികുതിപിരിവ് 100% ആയതിന്‍റെ സന്തോഷം ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.332244

ലൈഫ് - സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷ പദ്ധതി

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

തൊഴില്‍രഹിത വേതനം വിതരണം

അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍രഹിത വേതനം കൈപറ്റുന്നവര്‍ക്ക്  19/03/2019, 20/03/2019  എന്നീ തീയതികളില്‍ രാവിലെ  11 മണി മുതല്‍ അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഓഫീസില്‍ വെച്ച്  വേതനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്‌ .

ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കെട്ടിടനികുതി ഇനിയും ഒടുക്കാത്തവർക്ക് പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി ഒടുക്കുവാനായി സുവർണ്ണാവസരം

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയുള്ള കെട്ടിടനികുതി ഇനിയും ഒടുക്കാത്തവർക്ക് ഒറ്റതവണയായി നികുതി ഒടുക്കി പിഴ പലിശ ഒഴിവാക്കുവാന്‍ ഇപ്പോള്‍ അവസരം. നിശ്ചിത കാലയളവിലേയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ സുവർണ്ണ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നികുതി ഇനിയും കൊടുക്കാത്ത എല്ലാ കെട്ടിട ഉടമകളും  നികുതി ഒടുക്കുവാന്‍ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.