പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ലോക്ക്     

:

അഞ്ചല്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

24.45 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19
 
ജനസംഖ്യ

:

28612
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14026
സ്ത്രീകള്‍

:

14586
ജനസാന്ദ്രത

:

1170
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1040
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.75
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.93
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

87.76
Source : Census data 2001