അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ മുഖേന സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്