ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2019/20

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2019/20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

beneficiary-list-final

Expenditure Report

expenditure-2015-16

expenditure-report-2016-17

expenditure-report-2017-18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016-17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016-17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2015-16

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2015-16

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017/18

അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

STAFF DETAILS 2018

staff-details

ഗുണഭോക്തൃൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

Vehicle-Auction

vehicle-auction