ഡാറ്റാ ബാങ്ക് തിരുത്തല്‍ വിജ്ഞാപനം

ഡാറ്റാ ബാങ്ക് തിരുത്തല്‍ വിജ്ഞാപനം

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

കോവിഡ് -19- അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍- സൌജന്യ ഉച്ചഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ മുഖേന സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019/20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2019/20

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2019/20

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2019/20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

beneficiary-list-final

Expenditure Report

expenditure-2015-16

expenditure-report-2016-17

expenditure-report-2017-18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016-17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016-17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2015-16

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2015-16

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017/18