വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016-17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2016-17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2015-16

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2015-16

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017/18

അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

STAFF DETAILS 2017-18

Staff Details 2017/18

ഗുണഭോക്തൃൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

Vehicle-Auction

vehicle-auction

Anchal Gramapanchayat- Lelam Notice

auction notice

വിവരാവകാശ നിയമം 2005- വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

സേവനാവകാശം

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16.

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് സ്,വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2012-13

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2013-14

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2014-15

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-15

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14

Older Entries »