കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018 - 19

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗ്രാമസഭ

gramasabha1

newഅനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13 -ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭ താഴെ പറയും പ്രകാരം നടക്കുന്നു.  മുഴുവന്‍ വോട്ടര്‍മാരെയും അവരവരുടെ വാര്‍ഡുകളിലെ ഗ്രാമസഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

അജണ്ട :-

  1. വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കല്‍
  2. MGNREGS
  3. 2017 -18 വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അംഗീകരിക്കല്‍

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭാ പട്ടിക


ഗ്രാമസഭാ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്

വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര്

സ്ഥലം

തീയ്യതി & സമയം

1

തരുവക്കോണം

തരുവക്കോണം അങ്കണവാടി

17/05/2018 & 3.PM

2

അനങ്ങനടി

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

21/05/2018 & 10 AM

3

പാലക്കോട്

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍

20/05/2018 & 10 AM

4

കോതകുര്‍ശ്ശി

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍ 14/05/2018 & 10 AM

5

പനമണ്ണ പനമണ്ണ UP സ്കൂള്‍

22/05/2018 & 10.30 AM

6 വട്ടപ്പറമ്പ് പനമണ്ണ UP സ്കൂള്‍

12/05/2018 & 10 AM

7 അമ്പലവട്ടം കയറാട്ട് LP സ്കൂള്‍

20/05/2018 & 2 PM

8 വി.കെ.പടി വെള്ളിനാംകുന്ന് പത്തംകുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

15/05/2018 & 10.AM

9 പത്തംകുളം ALP സ്കൂള്‍ പനമണ്ണ വെസ്റ്റ്

22/05/2018 & 10 AM

10 പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം

19/05/2018 & 9.30 AM

11 പാവുക്കോണം
പാവുക്കോണം മദ്രസ്സ ( നായാട്ടുപാറ )

16/05/2018 & 10 AM

12 കോട്ടക്കുളം കോട്ടക്കുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

13/05/2018 & 2.PM

13 ആന്തൂര്‍പറമ്പ് മുണ്ടനാട്ടുകര LP സ്കൂള്‍

12/05/2018 & 10 AM

14 ഗണപതിപ്പാറ പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

20/05/2018 & 10.AM

15 പാലക്കോട്ടങ്ങാടി പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

20/05/2018 & 2.30.PM

ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍


ഗ്രാമസഭ പോര്‍ട്ടല്‍ - പ്രവര്‍ത്തന സഹായി

2017 - 18 വസ്തുനികുതി 100%

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017 - 18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വസ്തു നികുതി പിരിവില്‍ 100 ശതമാനവും പദ്ധതി ചെലവില്‍ 90 ശതമാനത്തിലധികവും ( 98.5) ചെലവഴിച്ചതിനുമുള്ള പ്രശംസാ പത്രം ലഭ്യമായതിന്‍റെ ചടങ്ങളുകളുടെ ഫോട്ടോസ് ….

ദൃശ്യങ്ങള്‍ –>


വികസന സെമിനാര്‍ - 2018 - 19

12/03/2018 ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ നടന്ന വികസന സെമിനാര്‍ - 2018 - 19

ഗ്രാമസഭ

2018 - 19 പദ്ധതി രൂപീകരണ  ഗ്രാമസഭ


ഗ്രാമസഭാ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്

വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര്

സ്ഥലം

തീയ്യതി & സമയം

1

തരുവക്കോണം

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

23/02/2018 & 2.PM

2

അനങ്ങനടി

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

03/03/2018 & 10 AM

3

പാലക്കോട്

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍

24/02/2018 & 2.PM

4

കോതകുര്‍ശ്ശി

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍ 26/02/2018 & 3 .PM

5

പനമണ്ണ പനമണ്ണ UP സ്കൂള്‍

02/03/2018 & 3.PM

6 വട്ടപ്പറമ്പ് പനമണ്ണ AMLP സ്കൂള്‍

23/02/2018 & 3.PM

7 അമ്പലവട്ടം കയറാട്ട് LP സ്കൂള്‍

25/02/2018 & 10.AM

8 വി.കെ.പടി വെള്ളിനാംകുന്ന് പത്തംകുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

23/02/2018 & 10.AM

9 പത്തംകുളം ALP സ്കൂള്‍ പനമണ്ണ വെസ്റ്റ്

03/03/2018 & 3.PM

10 പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം

17/02/2018 & 2.PM

11 പാവുക്കോണം
പാവുക്കോണം മദ്രസ്സ ( നായാട്ടുപാറ )

24/02/2018 & 2.PM

12 കോട്ടക്കുളം കോട്ടക്കുളം മദ്രസ്സ

23/02/2018 & 3.PM

13 ആന്തൂര്‍പറമ്പ് മുണ്ടനാട്ടുകര LP സ്കൂള്‍

25/02/2018 & 2.PM

14 ഗണപതിപ്പാറ പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

25/02/2018 & 10.AM

15 പാലക്കോട്ടങ്ങാടി പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

25/02/2018 & 2.PM

LIFE - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

newLIFE - പദ്ധതി - ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം

കയര്‍ ഭൂവസ്ത്ര പദ്ധതി - പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം - നോട്ടീസ്

Quotation Notice

CDS - Quotation Notice

ലൈഫ് പദ്ധതി- അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വികസന സംഗമം- കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം

newഅനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2030 - വികസന സംഗമം ബഹു. ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ എം.എല്‍.എ ശ്രീ.പി.കെ.ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2030 ല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യബോധമൊരുക്കി ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകരും പൊതുജനങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയുണ്ടായി. ബഹു. MLA Sri.PK Sasi
ബഹു.ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

കൂടുതല്‍ ഫോട്ടോസിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വികസന സംഗമം - 2030 - നോട്ടീസ്downl