വികസന സെമിനാര്‍ 2019 - 2020

new5അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019-2020 വികസന സെമിനാര്‍ - 29/11/2018 @ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

പോത്തുകുട്ടി വിതരണം

പോത്തുകുട്ടി വിതരണം

വെറ്റിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പോത്തുകുട്ടി പരിപാലനം പദ്ധതി - പോത്തുകുട്ടി വിതരണം ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. എന്‍.ആര്‍. രഞ്ജിത്ത് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തു.

പട്ടിക ജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുള്ള വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം

2019 - 2020 - വികസന സെമിനാര്‍

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019 - 2020 വികസന സെമിനാര്‍ @ 29/11/2018

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018 -19

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018 - 19

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018 - 19

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗ്രാമസഭ

gramasabha1

newഅനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13 -ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭ താഴെ പറയും പ്രകാരം നടക്കുന്നു.  മുഴുവന്‍ വോട്ടര്‍മാരെയും അവരവരുടെ വാര്‍ഡുകളിലെ ഗ്രാമസഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

അജണ്ട :-

  1. വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കല്‍
  2. MGNREGS
  3. 2017 -18 വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അംഗീകരിക്കല്‍

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭാ പട്ടിക


ഗ്രാമസഭാ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്

വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര്

സ്ഥലം

തീയ്യതി & സമയം

1

തരുവക്കോണം

തരുവക്കോണം അങ്കണവാടി

17/05/2018 & 3.PM

2

അനങ്ങനടി

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

21/05/2018 & 10 AM

3

പാലക്കോട്

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍

20/05/2018 & 10 AM

4

കോതകുര്‍ശ്ശി

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍ 14/05/2018 & 10 AM

5

പനമണ്ണ പനമണ്ണ UP സ്കൂള്‍

22/05/2018 & 10.30 AM

6 വട്ടപ്പറമ്പ് പനമണ്ണ UP സ്കൂള്‍

12/05/2018 & 10 AM

7 അമ്പലവട്ടം കയറാട്ട് LP സ്കൂള്‍

20/05/2018 & 2 PM

8 വി.കെ.പടി വെള്ളിനാംകുന്ന് പത്തംകുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

15/05/2018 & 10.AM

9 പത്തംകുളം ALP സ്കൂള്‍ പനമണ്ണ വെസ്റ്റ്

22/05/2018 & 10 AM

10 പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം

19/05/2018 & 9.30 AM

11 പാവുക്കോണം
പാവുക്കോണം മദ്രസ്സ ( നായാട്ടുപാറ )

16/05/2018 & 10 AM

12 കോട്ടക്കുളം കോട്ടക്കുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

13/05/2018 & 2.PM

13 ആന്തൂര്‍പറമ്പ് മുണ്ടനാട്ടുകര LP സ്കൂള്‍

12/05/2018 & 10 AM

14 ഗണപതിപ്പാറ പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

20/05/2018 & 10.AM

15 പാലക്കോട്ടങ്ങാടി പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

20/05/2018 & 2.30.PM

ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍


ഗ്രാമസഭ പോര്‍ട്ടല്‍ - പ്രവര്‍ത്തന സഹായി

2017 - 18 വസ്തുനികുതി 100%

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017 - 18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വസ്തു നികുതി പിരിവില്‍ 100 ശതമാനവും പദ്ധതി ചെലവില്‍ 90 ശതമാനത്തിലധികവും ( 98.5) ചെലവഴിച്ചതിനുമുള്ള പ്രശംസാ പത്രം ലഭ്യമായതിന്‍റെ ചടങ്ങളുകളുടെ ഫോട്ടോസ് ….

ദൃശ്യങ്ങള്‍ –>


വികസന സെമിനാര്‍ - 2018 - 19

12/03/2018 ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ നടന്ന വികസന സെമിനാര്‍ - 2018 - 19

ഗ്രാമസഭ

2018 - 19 പദ്ധതി രൂപീകരണ  ഗ്രാമസഭ


ഗ്രാമസഭാ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്

വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര്

സ്ഥലം

തീയ്യതി & സമയം

1

തരുവക്കോണം

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

23/02/2018 & 2.PM

2

അനങ്ങനടി

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

03/03/2018 & 10 AM

3

പാലക്കോട്

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍

24/02/2018 & 2.PM

4

കോതകുര്‍ശ്ശി

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍ 26/02/2018 & 3 .PM

5

പനമണ്ണ പനമണ്ണ UP സ്കൂള്‍

02/03/2018 & 3.PM

6 വട്ടപ്പറമ്പ് പനമണ്ണ AMLP സ്കൂള്‍

23/02/2018 & 3.PM

7 അമ്പലവട്ടം കയറാട്ട് LP സ്കൂള്‍

25/02/2018 & 10.AM

8 വി.കെ.പടി വെള്ളിനാംകുന്ന് പത്തംകുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

23/02/2018 & 10.AM

9 പത്തംകുളം ALP സ്കൂള്‍ പനമണ്ണ വെസ്റ്റ്

03/03/2018 & 3.PM

10 പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം

17/02/2018 & 2.PM

11 പാവുക്കോണം
പാവുക്കോണം മദ്രസ്സ ( നായാട്ടുപാറ )

24/02/2018 & 2.PM

12 കോട്ടക്കുളം കോട്ടക്കുളം മദ്രസ്സ

23/02/2018 & 3.PM

13 ആന്തൂര്‍പറമ്പ് മുണ്ടനാട്ടുകര LP സ്കൂള്‍

25/02/2018 & 2.PM

14 ഗണപതിപ്പാറ പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

25/02/2018 & 10.AM

15 പാലക്കോട്ടങ്ങാടി പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

25/02/2018 & 2.PM