പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്     

:

തൃത്താല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

20.95ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

 
ജനസംഖ്യ

:

22,601
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10,701
സ്ത്രീകള്‍

:

11,900
ജനസാന്ദ്രത

:

957
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1082
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.3
Source : Census data 2001