ആനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 വ്യക്തിഗത ആനുകുല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മുന്‍ഗണന ലിസ്റ്റ്

മുന്‍ഗണന ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ആനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

ആനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ആനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ജി.എ ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യുട്ടര്‍,പ്രിന്‍റര്‍ ,യു.പി.എസ്‌ - ടെണ്ടര്‍ /ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ /ക്വട്ടേഷന്‍

അംഗീകൃത ക്ലബുകള്‍ക്ക്‌ സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ് - ടെണ്ടര്‍ /ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍/ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

പഞ്ചായത്ത് എല്‍.എസ്‌ .ജി.ഡി ഓഫീസിലേക്ക് ലാപ്‌ ടോപ്‌ ,സ്കാനര്‍ വാങ്ങല്‍ - ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

പഞ്ചായത്ത് വായനശാലയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍-ക്വട്ടേഷന്‍/ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍/ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ബോര്‍ഡ്‌ സ്ഥാപിക്കല്‍ -ക്വട്ടേഷന്‍/ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍/ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം